آزولیت
آزولیت محصول جدید شرکت بیوزر حاوی ترکیبات آلومینیومی سیلیکاتی. پربورات سدیم و کربنات کلسیم می باشد.

مزایا
✳️کاهش امونیاک در استخر های گرمابی و مزارع پرورش میگو
✳️ افزایش توان اکسیژنی آب
✳️تعدیل pH آب
✳️افزایش هضم و جذب غذا
✳️ رشد بهتر ماهی و میگو

بسته بندی: کیسه ۳۰ کیلوگرم

فهرست