ویتامین C

وجود بسیاری از ویتامین ها به عنوان میکرو نوترینت در جیره ضروری است. ویتامین C یکی از ویتامین های حساس بوده که دارای نقش های متابولیک متعددی می باشد. ویتامین C در ساخت کلاژن که مهمترین پروتئین در ساختار بافت های پیوندی موجودات است نقش مهمی دارد. ویتامین C در تغذیه آبزیان زینتی و پرورشی با اهدافی چون افزایش رشد، افزایش ضریب ایمنی بدن، افزایش قابلیت تنظیم اسمزی، افزایش کیفیت و کمیت هماوری انجام می گیرد.

مزایا:
افزایش اشتها
کاهش ضریب تبدیل غذایی
افزایش مقاومت ماهی در برابر بیماری ها بخصوص عفونی و محیطی
کاهش یا قطع تلفات بویژه در مراحل اولیه رشد
برطرف شدن بیماری های اسکلتی

فهرست