اثرات نانو مواد بر جوانه زنی و رشد بذور کلم گل ( Brassica oleracea L. var. botrytis)

اثرات نانو مواد بر جوانه زنی و رشد بذور کلم گل ( Brassica oleracea L. var. botrytis)

سمیه صابر ۱، زیبا قسیمی حق ۲*، شبنم مصطفوی ۱، حجت اله بداقی ۳، علی اصغر علیلو ۴
-۱ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه – دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی
-۲ استادیار دانشگاه مراغه- دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی
-۳ دانشجوی دکتری دانشگاه تهران- دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
-۴ استادیار دانشگاه مراغه- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت

چکیده:
بطور جداگانه بر جوانه زنی و ppm 150 و ۱۵۰۰ ، در پژوهش حاضر اثر دو نوع نانو ماده شامل: نانو رس و نانو نقره با غلظ تهای  ۱۵ رشد بذور کلم گل مورد بررسی قرار گرفت. بین نانو مواد استفاده شده و غلظ تهای مختلف آ نها اختلافات معنی داری بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، رشد ریشه چه و ساقه چه بذور کلم گل در طی دوره پنج روزه مشاهده شد. نانو رس تاثیر مثبت بر هیچ جوان هزنی دیده نشد و نانو نقره بطور کامل از ppm جوانه زنی داشت در حالیکه در هیچکدام از تیمارهای نانونقره از ۱۵ تا  ۱۵۰۰ نانو رس بود. در هر سه تیمار نانو ppm جوانه زنی بذور کلم گل ممانعت کرد. بیشترین درصد جوانه زنی ( ۱۰۰ ٪) مربوط به غلظت   
 ۱۵۰نانو رس با اندازه ۹۰ % دیده شد. ppm رس طول ریشه چه ها تفاوت معنی دار نداشت. حداکثر رشد ساقه چه نسبت به شاهد در تیمار۱۵ سرعت جوان هزنی در هر سه تیمار نانو رس اختلاف معنی داری با شاهد داشت و حدود ۱٫۵ برابر شاهد بود.

نوشتهٔ پیشین
بررسی اثر نانو منیزیوم به صورت محلول پاشی بر رشد رویشی و زایشی ژربرا رقم Antibes در محیط گلخانه
نوشتهٔ بعدی
حضور بیوزر در نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته زنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست