اثر غلظت و زمان محلول پاشی نانو اکسید آهن بر کیفیت بذر لوبیا چیتی رقم خمین

اثر غلظت و زمان محلول پاشی نانو اکسید آهن بر کیفیت بذر لوبیا چیتی رقم خمین
پایان‌نامه . دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی . ۱۳۹۰ . کارشناسی ارشد
استاد راهنما: آیدین حمیدی . محمد صدقی | استاد مشاور: حمیدرضا دری . اسکندر زند  پدیدآور: عباس متقی
به منظور بررسی تاثیر مصرف ذرات نانو و میکرو آهن به صورت محلول‌پاشی و تعیین زمان مناسب محلول‌پاشی بر کیفیت بذر لوبیا چیتی رقم صدری ( لاین G14088) ، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در دو بخش مزرعه و آزمایشگاه انجام شد. آزمایش مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات لوبیای خمین و بخش آزمایشگاهی به صورت طرح کاملا تصادفی در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج اجرا گردید. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش ذرات نانو و میکرو آهن در سه سطح شامل ۱ F (ذرات نانو با غلظت نیم در هزار)، F2 (ذرات نانو با غلظت یک در هزار) و ۳ F (کود میکرو آهن با غلظت سه در هزار) و مراحل محلول-پاشی با سه سطح شامل T1 (یک نوبت محلول‌پاشی در مرحله قبل از گلدهی)، T2 (یک نوبت محلول‌پاشی در مرحله بعد از گلدهی)، T3 (دو نوبت محلول‌پاشی قبل و بعد از گلدهی) و شاهد بدون محلول‌پاشی بود. نتایج آزمایش نشان داد که در آزمایش مزرعه‌ای محلول‌پاشی ذرات نانو و میکرو آهن بر صفات عملکرد دانه در هکتار، وزن صد دانه، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، تعداد نیام در بوته، درصد پروتئین، میزان آهن، روی، منگنز و مس دانه تاثیر مثبت و در مقایسه با شاهد تفاوت معنی‌دار داشت. همچنین، نتایج آزمایش نشان داد که در اکثر صفات مورد بررسی بهترین زمان مصرف کود آهن به صورت محلول‌پاشی طی دو نوبت در مراحل قبل و بعد از گلدهی بود. در بخش آزمایشگاهی نیز برای بررسی شاخص‌های مرتبط با جوانه زنی و بنیه بذر، از سه آزمون جوانه زنی استاندارد، آزمون پیری تسریع شده و آزمون هدایت الکتریکی استفاده شد و نتایج بررسی-ها نشان داد که در اکثر صفات مورد بررسی طی آزمون پیری تسریع شده از جمله درصد گیاهچه عادی، شاخص بنیه گیاهچه، وزن خشک ریشه‌چه، وزن خشک ساقه‌چه و وزن خشک گیاهچه کاربرد ذرت نانو و میکرو آهن به صورت محلول‌پاشی تاثیر مثبت و در مقایسه با شاهد (بدون محلول‌پاشی) تفاوت معنی‌دار داشت، به طوری که بذر‌های تحت تیمار محلول‌پاشی با ذرات نانو و میکرو آهن بعد از قرار گرفتن در شرایط نامساعد محیطی طی آزمون پیری تسریع شده ۹۸ درصد گیاهچه عادی بیشتری نسبت به بذر‌های تولیدی تحت تیمار شاهد (بدون محلول‌پاشی) تولید کردند.
نوشتهٔ پیشین
تأثیر نانوکودهای حاوی میکروارگانیسم های باکتریایی بر صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای
نوشتهٔ بعدی
جلسه هم اندیشی رئیس هیات مدیره بیوزر با مسئولین کشاورزی استان یزد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست