واکنش اکوفیزیولوژیکی ارقام سیب زمینی به کود زیستی بیوزر و آبیاری محدود

واکنش اکوفیزیولوژیکی ارقام سیب زمینی به کود زیستی و آبیاری محدود

حبیب مارالیان، صفر نصراله زاده، یعقوب راعی، داوود حسن پناه

چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی اثر کود زیستی بر صفات کمی و کیفی سه ژنوتیپ سیبزمینی در شرایط تنش و کمبود آب آبیاری در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل اجرا گردید. آزمایش به صورت کرتهای دو بار خردشده )اسپلیت اسپلیت پالت( در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرتهای اصلی شامل رژیمهای آبیاری در سه سطح شامل I1 :آبیاری براساس ۱۲۲ درصد آب موردنیاز بهعنوان شاهد، I2 :12 درصد آبیاری )۲۲ %تنش( و I3 :02 درصد آبیاری )۴۲ %تنش(، کرتهای فرعی شامل ژنوتیپ و کرتهای فرعی خردشده به نانو کود بیولوژیک ویژه سیبزمینی اختصاص یافت. زمان سبز شدن کامل، زمان گلدهی، ارتفاع بوته، قطر ساقه اصلی، تعداد ساقه، وزنخشک ساقه، وزنخشک برگ، مجموع کلروفیل )b+a ،)مقدار کاروتنوئید و عملکرد بوته اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد که تمامی صفات مورد مطالعه بهاستثناء تعداد ساقه بهطور معنیداری در سطح احتمال یک درصد تحت تأثیر تیمار آبیاری قرار گرفتند. زمان سبز شدن کامل، زمان گلدهی، ارتفاع بوته، قطر ساقه اصلی، تعداد ساقه و عملکرد بوته در بین ژنوتیپها در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد. اثر متقابل آبیاری و ژنوتیپ فقط در قطر ساقه اصلی در سطح احتمال یک درصد معنیدار ظاهر شد. استفاده از کود زیستی سبب افزایش معنیدار در تمامی صفات شد و کاربرد کود زیستی میزان عملکرد را در مقایسه با شاهد ۱۲ درصد افزایش داد. بیشترین عملکرد در ژنوتیپ ۲-۵۹ و آبیاری کامل حاصل شد. بنابراین کاربرد کود زیستی بهعنوان مکمل در زراعت سیبزمینی توصیه میگردد.

نوشتهٔ پیشین
کودها و ترکیبات آلی
نوشتهٔ بعدی
حضور بیوزر در نمایشگاه بین المللی EXPO 2019 ایروان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست