کاربردهای فناوری نانو در بهبود ایمنی و کیفیت مواد غذایی از دیدگاه میکروبیولوژیک

دوره جدیــدی در زمینه ایمنی مواد غذایــی و تضمین کیفیت غذا در حال ظهور اســت. روشهای کنونی کنترل میکروبی بــرای اطمینان از ایمنی غذا و کاهش فســاد میکروبی هر کدام از جنبه های به خصوص، ناکارآمد هســتند که میتوان این نقایــص را با بهرهگیری از فناوری نانو بهبود بخشــید. حوزه های کاربردی فناوری نانو در بخشهای کشــاورزی و صنعت غذا به سرعت در حال گسترش هستند. از رویکردها و دستاوردهای مبتنی بر فناوری نانو در این زمینه میتوان به ضد میکروبی نمودن ســطوح در تماس مســتقیم با مواد غذایی، بسته بندی فعال مبتنی بر نانوحســگرها برای تشخیص آلایندهها و روشهای آهسته رهایش بیوسیدال نام برد که در حال حاضر در بازار و یا در مرحله توسعه برای ورود به بازار بوده که پتانسیل بالایی برای موفقیت در صنعت غذا را دارند. با این وجود، نگرانیهایی در مورد خطرات بالقوه اســتفاده از نانومواد مهندسی شده برای سلامت انســان و محیطزیست وجود دارد، بنابراین قبل از ورود هرکدام از این محصولات که بر پایه فناوری نانو تولید میشوند، نیاز است که ارزیابیهای دقیقی انجام شده تا رضایت و اعتماد جامعه هدف جلب گردد

نوشتهٔ پیشین
حاصلخیزی بیولوژیک خاک
نوشتهٔ بعدی
تأثیر جانوران بر تغییرات شیمیایی خاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست