اثرات تنش خشکی و نانوکودها بر صفات مورفولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گاوزبان اروپایی

folder_openپایان نامه ها
commentبدون دیدگاه
دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری  نویسندگان: نادر یارمحمدزهی، علیرضا سیروس مهر ، عیسی خمری  چکیده مقاله: به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و نانو کودهای زیستی (بیوزر) و شیمیایی (NPK) بر اجزای عملکرد و برخی صفات…
کلیک کنید

تاثیر نانو کود بیولوژیک بیوزر بر روی برخی از صفات سیب زمینی رقم آگریا

چکیده به منظور بررسی تأثیر نانو کود بیولوژیک بیوزر بر روی برخی از صفات سیبزمینی رقم آگریا، آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۳ تکرار در سال ۱۳۹۲ در منطقه دوزدوزان واقع در شهرستان سراب…
کلیک کنید

واکنش اکوفیزیولوژیکی ارقام سیب زمینی به کود زیستی بیوزر و آبیاری محدود

folder_openپایان نامه ها
commentبدون دیدگاه
واکنش اکوفیزیولوژیکی ارقام سیب زمینی به کود زیستی و آبیاری محدود حبیب مارالیان، صفر نصراله زاده، یعقوب راعی، داوود حسن پناه چکیده این پژوهش بهمنظور بررسی اثر کود زیستی بر صفات کمی و کیفی سه ژنوتیپ سیبزمینی در شرایط تنش…
کلیک کنید

اثر غلظت و زمان محلول پاشی نانو اکسید آهن بر کیفیت بذر لوبیا چیتی رقم خمین

folder_openپایان نامه ها
commentبدون دیدگاه
اثر غلظت و زمان محلول پاشی نانو اکسید آهن بر کیفیت بذر لوبیا چیتی رقم خمین پایان‌نامه . دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی . ۱۳۹۰ . کارشناسی ارشد استاد راهنما: آیدین حمیدی . محمد…
کلیک کنید

تأثیر نانوکودهای حاوی میکروارگانیسم های باکتریایی بر صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای

folder_openپایان نامه ها
commentبدون دیدگاه
بررسی تأثیر نانوکودهای حاوی میکروارگانیسم های باکتریایی بر صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای
کلیک کنید
فهرست