بیماری بلاست برنج

folder_openبرنج
commentبدون دیدگاه
بیماری بلاست برنج 🍃 یکی از مهمترین بیماری های برنج بیماری بلاست است که عامل آن قارچ است که روی برگ، گره و قسمت های مختلف خوشه و دانه و به ندرت روی غلاف برگ ایجاد لکه می کند و…
کلیک کنید
فهرست