کاربردهای فناوری نانو در بهبود ایمنی و کیفیت مواد غذایی از دیدگاه میکروبیولوژیک

folder_openنانو - غذا و بسته بندی
commentبدون دیدگاه
دوره جدیــدی در زمینه ایمنی مواد غذایــی و تضمین کیفیت غذا در حال ظهور اســت. روشهای کنونی کنترل میکروبی بــرای اطمینان از ایمنی غذا و کاهش فســاد میکروبی هر کدام از جنبه های به خصوص، ناکارآمد هســتند که میتوان این…
کلیک کنید

کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی

مواد دارای ســاختار نانو، ویژگیهای فیزیکوشــیمیایی منحصربه فردی را از خود نشــان میدهند و لذا پنجره جدیدی از فرصتها را برای خلق مواد جدید، با کارایی باال که اثراتی اساسی بر روی تولید، بستهبندی، ذخیره و کنترل کیفیت غذا دارند،…
کلیک کنید

بسته بندی و سلامت مواد غذایی

بسته بندی و سلامت مواد غذایی: پیشرفت در بسته بندی هوشمند برای افزایش عمر مفید محصولات غذایی، هدف بسیاری از شرکت هاست. این سیستم های بسته بندی قادر خواهند بود پارگی ها و سوراخ های کوچک را با توجه به…
کلیک کنید

کاربرد نانوبیوسنسورها در تشخیص سریع پاتوژن های مواد غذایی

folder_openنانو - غذا و بسته بندی
commentبدون دیدگاه
کاربرد نانوبیوسنسورها در تشخیص سریع پاتوژن های مواد غذایی چکیده: تشخیص و ردیابی پاتوژن های مواد غذایی از موارد مهم در تأمین امنیت غذایی می باشد. روش های متداول تشخیص پاتوژن ها هزینه بر و زمان بر است. روش های…
کلیک کنید

تاثیر بسته های نانو کامپوزیت بر حفظ خواص کمی و کیفی میوه گیلاس رقم سیاه مشهد

folder_openنانو - غذا و بسته بندی
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
تاثیر بسته های نانو کامپوزیت بر حفظ خواص کمی و کیفی میوه گیلاس رقم سیاه مشهد چکیده میوه گیلاس بعد از برداشت به سرعت فاسد شده و در برخی موارد با کیفیت بسیار پائین به دست مصرف کننده می رسد.…
کلیک کنید
فهرست