راهکارهای مقابله با آلودگی هوا توسط فناوری نانو

فناوری نانو توانایی ســاخت، کنترل و اســتفاده ماده در ابعاد نانومتری اســت. به عبارت دیگر به دســتکاری کنترل شــده، اندازه گیری و تشــخیص، مدلســازی و تولید مواد در مقیاس نانو با هدف تولید مــواد، ابزار و سیســتمهایی با ویژگیهای بنیادی…
کلیک کنید

فرصت های زیست محیطی و تجاری استفاده از فن آوری نانوتکنولوژی برای کاهش انتشار ضایعات در صنعت کاغذسازی

folder_openنانو - محیط زیست
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
فرصت های زیست محیطی و تجاری استفاده از فن آوری نانوتکنولوژی برای کاهش انتشار ضایعات در صنعت کاغذسازی نویسندگان: ایمان اکبرپور دانشجوی دکتری صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. چکیده صنعت خمیروکاغذ بزرگترین صنعتی است که بیشتر…
کلیک کنید

فناوری نانو و کاربرد آن در مقابله با بیابانزایی

folder_openنانو - محیط زیست
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
فناوری نانو و کاربرد آن در مقابله با بیابانزایی علی محمد قائمی نیا ۱ نویسنده مسئول، محمد علی مشکوه ۲، محمد حسن رحیمیان ۳ ، ۱مرکز ملی تحقیقات شوری  ، ۲مرکز ملی تحقیقات شوری  ، ۳مرکز ملی تحقیقات شوری چکیده…
کلیک کنید

کاربرد فناوری نانو در تولید سموم و تاثیرات آن بر انسان و محیط زیست

folder_openنانو - محیط زیست
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
کاربرد فناوری نانو در تولید سموم و تاثیرات آن بر انسان و محیط زیست پدرام پورشبانان* ۱ ، مهرنوش السادات نوریان ۲ ۱کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، عضو انجمن پژوهشگران جوان ۲کارشناسی خاک شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان،…
کلیک کنید

کاربردهای فناوری نانو در شیلات

folder_openنانو - محیط زیست
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
کاربردهای فناوری نانو در شیلات نویسندگان: میترا شبرنگ هر هدشت۱، علیرضا میرواقفی ۲ ۱. دانشجوی کارشناسی ارشد اکولوژی آبزیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ۲. دانشیار گروه شیلات و محیط زیست دانشگاه تهران  
کلیک کنید

کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی دقیق برای مقابله با تهدیدات نوپدید

folder_openنانو - محیط زیست
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی دقیق برای مقابله با تهدیدات نوپدید میثم ستاری نجف آبادی* دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری چکیده کشاورزی دقیق کمک می‌کند که بتوان با کمترین ورودی، بیشترین خروجی از عملکرد محصولات را به دست آورد…
کلیک کنید
فهرست