کلات آهن (۱۵ ، ۱۰ و ۶ درصد)

شماره ثبت ماده کودی:

آهن۱۵%: ۲۴۵۷۹

آهن۱۰%: ۵۲۱۷۱

آهن۶%: ۴۶۳۰۸

کلات آهن در سه نوع ۱۵درصد و ۱۰درصد پودری و ۶ درصد مایع تولید می شود. این کود ها با فناوری نانو تقویت شده است. به گونه ای که قادر است هم به صورت محلول پاشی و هم مصرف کود آبیاری قابل استفاده می باشد.

این کود توان بالایی در تامین آهن گیاه حتی در بدترین شرایط کمبود می باشد.نوع کلات این کودها بر پایه اسید آمینه بوده و از نظر قدرت انتقال آهن از توان بالایی برخوردار است.

ضمن اینکه در خاک باقیمانده سمی ایجاد نمی کنند و منطبق با محیط زیست می باشد. این کودها به صورت جامد و مایع تولید می شوند.

مزایا
روش مصرف
مقدار مصرف
مزایا

این کود به صورت محلول پاشی و کود آبیاری قابل استفاده است.

این کود بر پایه اسید آمینه بوده و از نظر قدرت انتقال آهن از توانایی بالایی برخوردار است.

استفاده از این محصول موجب توسعه ریشه و افزایش تولید می باشد.

روش مصرف

مصرف خاکی (ویژه درخت):

برای درختان مثمر و غیر مثمر در سایه‌انداز درخت به صورت چالکود به عمق ۳۰-۲۰ سانتی‌متر استفاده شود.

به صورت محلول در آب: کود مورد نظر را در بشکه ای به حجم ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر آب که دارای شیر خروجی باشد حل نموده و پس از ورود آب به مزرعه به تدریج همراه آب آبیاری وارد زمین شود.

محلول‌پاشی:

در این روش کود آهن به نسبت ۲ در هزار از طریق شاخ و برگ درختان کودپاشی گردد.

مقدار مصرف

این کود به صورت محلول پاشی و کود آبیاری قابل استفاده است.

این کود بر پایه اسید آمینه بوده و از نظر قدرت انتقال آهن از توانایی بالایی برخوردار است.

استفاده از این محصول موجب توسعه ریشه و افزایش تولید می باشد.

ZFM++
کلات پتاس ۲۸%
فهرست