انار

 

مرحله اول) آذرماه تا اول اسفند

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
بیو ارگانیک ۲ کیلو/ درخت  

چالکود

بیومیک ۵۰ گرم/ درخت
۲۰-۲۰-۲۰ ۱۰۰ گرم/ درخت

توضیحات: افزایش ماده آلی خاک، افزایش جمعیت میکروارگانیسم های مفید خاک، تامین عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز درخت، یکنواختی بازشدن جوانه و گل در فصل پیش رو

 

مرحله ۲) آبیاری استارت (فروردین ماه)، آبیاری دوم(اواخر اردیبهشت)

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
ازت آلی ۲۰ لیتر  

کود آبیاری

اورمیک ۵۰ کیلوگرم
۲۰-۲۰-۲۰ ۲۰ کیلوگرم

توضیحات: تامین نیتروژن و بهبود رشد رویشی درخت، رسانش هدفمند اوره، تامین عناصر ماکرو به همراه ازت برای تولید شاخساره و جوانه های گل قوی

 

مرحله سوم) قبل از گلدهی، اوایل تیرماه، بعد از تشکیل میوه

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
ZFM ۲ در هزار محلول پاشی
ارگانو ماکرو میکرو ۲۰ کیلوگرم کود آبیاری
ZFM آمینو ۲ در هزار محلول پاشی

توضیحات: تامین مواد ریزمغذی و افزایش گل و بار، تامین تمامی عناصر غذایی مورد نیاز به همراه ماده آلی بالا، رشد بهتر میوه و افزایش اندازه آن

 

مرحله چهارم) درشت شدن میوه

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
۳۶-۱۲-۱۲ ۲۰ کیلوگرم کود آبیاری
گوگرد مایع ۸-۱۰ لیتر کود آبیاری
ZFM ۲ در هزار محلول پاشی

توضیحات:  تامین عناصر ماکرو، رشد بهتر میوه و افزایش اندازه آن، تسریع و بهبود جذب عناصر موجود در خاک و محیط ریشه

 

مرحله پنجم) حداکثر رشد میوه تا قبل از رسیدگی (اوایل شهریور)

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
ازت آلی ۲۰ لیتر کود آبیاری
آمینوکلسیم ۲ در هزار محلول پاشی
سولوپتاس ۲۰ کیلوگرم کود آبیاری

توضیحات: تامین ازت گیاه، تسریع سرعت رسیدن، بهبود کیفیت، رنگ و طعم میوه قبل برداشت، افزایش عمر پس از برداشت محصول

 

مرحله ششم) قبل خزان و ریزش برگ ها

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
فروت ست ۳ در هزار محلول پاشی

توضیحات: بالا بردن مواد ذخیره ای و به دنبال آن توان درخت در مقابل سرمای زمستانه، کمک به درخت برای توسعه جوانه های گل سال بعد

دانه داران (سیب،گلابی،به)
NPK 30-10-10
فهرست