دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای انگور

زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف
۱)      مرحله چالکود بیوارگانیک   +

اورمیک

۱ کیلوگرم

+

۵۰ گرم برای هر درخت

چالکود
۲)      اولین آبیاری بیومیک ۴ کیلوگرم در هکتار

 

کود آبیاری
۳)      قبل از گلدهی ZFM سوپر پلاس

+

NPK 20-20-20

۲ در هزار

+

۴۰-۲۰ کیلوگرم در هکتار

 

محلول پاشی

+

کود آبیاری

۴)      تشکیل میوه نارس (غوره) اورمیک ۲۰۰-۱۰۰ کیلوگرم در هکتار

 

کود آبیاری
۵)      قبل از رسیدگی ZFM سوپرپلاس

+

کلات پتاسیم

۲ در هزار

+

۲ در هزار

محلول پاشی
مرکبات
کیوی
فهرست