اورمیک

اورمیک اولین  کود اوره با پوشش هیومیکی و عناصر ریز مغذی می باشد. که اثرات بسیار مفیدی در خاک ایجاد می کند. در این کود اوره از پوشش چند لایه شامل عناصر ریزمغذی (آهن، روی، منگنز و منیزیم)، ترکیبات ماکرو (فسفات و پتاس) و گوگرد و ترکیبات هیومیکی و محرک های رشد گیاهی تشکیل شده است.

این کمپلکس باعث می شود تا ضمن ایجاد محیط مناسب برای جذب ازت و عناصر ریزمغذی، توان گیاه را در رشد و تولید محصول تقویت کند. از تخزیب اوره در شرایط آفتاب و گرما جلوگیری می کند. بدین ترتیب از اتلاف کود استفاده شده می کاهد و کود راحت تر به گیاه هدف می رسد. از دیگر کاربردهای اورمیک می توان به حاصلخیزی خاک به سبب ترکیبات هیومیکی،توسعه ریشه و افزایش کارایی جذب عناصر غذایی، افزایش همزمان مقاومت به شوری و خشکی نام برد. اورمیک برای کلیه محصولات باغی، زراعی و زینتی کاربرد دارد.

مزایا
نحوه مصرف
مزایا

رسانش هدفمند اوره

تغذیه گیاه به عناصر میکرو و ماکرو

جلوگیری از تخریب اوره به ویژه در شرایط آفتاب و گرما

جلوگیری از تخریب ساختمان خاک ناشی از اثرات کود اوره،حاصلخیزی خاک به سبب ترکیبات قوی هیومیکی

توسعه ریشه و افزایش کارایی جذب عناصر

افزایش همزمان مقاومت به شوری و خشکی

کاهش مصرف کود اوره به میزان ۵۰ درصد

نحوه مصرف

مصرف خاکی: بر اساس آزمون خاک بوده اما به طور متوسط ۱۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار

کود آبیاری: ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار که بر اساس آزمون خاک و نوع محصول در چند مرحله قابل استفاده است.

باغات: به صورت چالکود ۱۰۰ گرم برای هر درخت میانسال

صیفی جات: ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار در مراحل گیاهچه و قبل از رسیدگی

گندم و جو: شرایط دیم دو مرحله (پنجه زنی، خوشه دهی) هر مرحله ۵۰ کیلوگرم در هکتار. شرایط آبی دو مرحله هر مرحله ۷۰ کیلوگرم در هکتار

ذرت: سه مرحله ارتفاع ۲۵، ۸۰ و ۱۲۰ سانتی متری هر مرحله ۶۰ کیلوگرم در هکتار

برنج: همزمان با کاشت نشاء ۵۰ کیلوگرم در هکتار، دو هفته پس از نشاء ۶۰ کیلوگرم د رهکتار

حبوبات آبی: مرحله گیاهچه ۵۰ کیلوگرم در هکتار، مرحله قبل از گلدهی ۶۰ کیلوگرم در هکتار

حبوبات دیم: مرحله گیاهچه در بهار ۵۰ کیلوگرم در هکتار

چمن: ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار

P50
بیوارگانیک SHC
فهرست