بازدید میدانی

بازدید دکتر بیگی کارشناس فنی شرکت بیوزر به همراه مهندس صفی زاده رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نورآباد و مهندس عزیزی کارشناس جهاد این شهر از مزارع سیب زمینی که تحت نظر دستورالعمل کارشناسان شرکت و با کودهای  بیوزر تغذیه شده اند.

ازت هیومیکی
هسته داران(بادام، هلو و..)
فهرست