دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای برنج (در یک هکتار)

زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی  

نحوه مصرف

 

۱)      در خزانه

 کود بیومیک ۱ گرم در متر مربع به صورت پودرپاشی
۲)      قبل از کاشت نشاء کود بیومیک

+

بیوارگانیک +  اورمیک (مخلوط)

۲ کیلوگرم

+

۲۰۰ کیلوگرم + ۵۰ کیوگرم

 

به صورت پودرپاشی

+

گرانول

۳)      یک هفته پس از نشا سیومیک

+

NPK 20-20-20

۳ کیلوگرم

+

۲۰ کیلوگرم

 

پودرپاشی
۴)      مرحله ساقه دهی ZFM سوپر پلاس

+

۱۲-۱۲-۳۶

 

۲ کیلوگرم

+

۵  کیلوگرم

 

محلول پاشی
۵)      مرحله خوشه دهی   کلات پتاس ۳ کیلوگرم محلول پاشی
یونجه و شبدر
نهال
فهرست