بورکا(بورکلسیم)

شماره ثبت ماده کودی: ۳۸۲۲۲

 

کلسیم ماده اولیه تشکیل دهنده دیواره سلولی و غشاء است که با ایجاد پکتین در دیواره سلولها مانند سیمان عمل کرده و موجب استحکام بافت گیاه و میوه می شود. کلسیم موجب افزایش کیفیت و بازارپسندی، سفت شدن میوه، رنگ پذیری میوه، پیشگیری و درمان عوارض فیزیولوژیک میوه (لکه تلخی، تاول انباری، آردی شدن میوه، آبگزیدگی میوه سیب، پوسیدگی گلگاه و) می شود.

یکی از عمده‌ترین عوامل شورکننده‌ی خاک‌های زراعی، نمک‌های سدیم است، کلسیم موجود در این کود با تغییر ساختار یونی خاک بجای سدیم قرار گرفته و نقش موثری را در کاهش شوری خاک و افزایش باروری خاک بازی می‌کند.

 بور به عنوان یک تشدید کننده اثرات کلسیم  شناخته شده است. همچنین بور در انتقال قندها از برگ به ریشه نقش دارد .

این محصول هم به صورت کود آبیاری و هم به صورت محلول‌پاشی قابل استفاده است. 

مزایا
روش مصرف
مقدار مصرف
مزایا

افزایش مقاومت به آفات و بیماری ها

افزایش تحمل به شوری

افزایش کیفیت محصول

جلوگیری از ریزش میوه و افزایش استحکام دیواره سلولی

افزایش تولید در واحد سطح

روش مصرف

محلول‌پاشی: به مقدار ۲ تا ۴ در هزار با توجه به نوع محصول، از طریق شاخ و برگ گیاهان کودپاشی گردد.

به صورت محلول در آب: محتوی کود را در بشکه ۱۰۰-۲۰۰ لیتری دارای شیر خروجی حل نموده و پس از ورود آب به مزرعه به تدریج همراه آب آبیاری وارد زمین شود.

مقدار مصرف

به صورت محلول‌پاشی

صیفی‌جات: ۲-۳ در هزار

باغات: ۴ در هزار

زراعت: ۲ در هزار

به صورت کود آبیاری:

۶ لیتر در هکتار در دو مرحله (هر مرحله ۳ لیتر)

ویژه گل های آپارتمانی
کلسیم
فهرست