بیوارگانیک ONPK

مزایا
نحوه مصرف
مزایا
  • حاوی ۴۶ درصد ماده آلی، ۵ درصد نیتروژن، ۵ درصد فسفر،۱۲ درصد پتاسیم
  • حاوی مقادیر مناسبی از عناصر ماکرو و میکرو
  • تأمین نیازهای غذایی گیاهان و افزایش حاصلخیزی خاک
  • جایگزین همزمان کودهای سوپرفسفات تریپل و کودهای فسفاته
نحوه مصرف

گندم، جو، برنج، کلزا………………….. ۵۰۰-۳۰۰ کیلوگرم در هکتار

سیب زمنیی،چغندر قند و ذرت ……………. ۱۰۰۰-۵۰۰ کیلوگرم در هکتار

سبزی و صیفی …………………………. ۸۰-۶۰ کیلوگرم در هزار متر مربع

فضای سبز …………………………. ۷۰-۵۰ کیلوگرم در هزار متر مربع

باغات ……………………………. ۲ کیلوگرم به ازای هر درخت

بیوارگانیک SHC
بیوارگانیک SPK
فهرست