بیوارگانیک SPK

یک کود ارگانیک و قدرتمند از عوامل آلی، فسفر، پتاس و گوگرد است. بخش های آلی و معدنی در این کود به گونه ای ترکیب شده است که بیشترین کارائی را در اکوسیستم زراعی از نظر حاصلخیزی خاک و تامین نیازهای غذائی گیاه ایجاد می کند.

واجد عنصر پر اهمیت گوگرد است که بسهولت بوسیله گیاهان جذب می شود و برای ساختمان ترکیبات مهمی مثل آمینو اسید ها و پروتئین ها بکار رفته و در واکنش های فتو سنتز دخالت دارند.

مزایا
مقدار مصرف
مزایا

مزایای این کود افزایش قابل توجه حاصلخیزی خاک به سبب ترکیبات آلی و هیومیکی، افزایش قابلیت جذب عناصر ریز مغذی و فسفر خاک، توسعه ریشه گیاهان و افزایش قدرت جذب عناصر غذایی، افزایش همزمان مقاومت به شوری و خشکی، جلوگیری از تخریب ساختمان خاک می باشد.

مقدار مصرف

گندم، برنج، جو، کلزا…………………………………….۱۰۰۰-۶۰۰ کیلوگرم در هکتار
سیب‌زمینی، چغندرقند و ذرت……………………..۲۰۰۰-۱۰۰۰ کیلوگرم در هکتار
سبزی و صیفی…………………………………………….۱۶۰-۱۲۰ کیلوگرم در هزار متر مربع
فضای سبز…………………………………………………..۱۴۰-۱۰۰ کیلوگرم در هزار متر مربع
باغات…………………………………………………………….۲-۱ کیلوگرم به ازای هر درخت

بیوارگانیک ONPK
سولفوپتاس
فهرست