توت فرنگی

 

دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای توت فرنگی (در یک هکتار)

زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف
۱)      ارتفاع حدود ۱۰ سانتی متری کود چند منظوره ۴ کیلوگرم

 

همراه با آب آبیاری (طی دو مرحله متوالی و هر مرحله ۲ کیلوگرم)
۲)      ۱۰ روز پس از مرحله ۱ کلات ZFM سوپر پلاس

+

۲۰-۲۰-۲۰

 

۲ کیلوگرم

+

۲۰ کیلوگرم

 

همراه با آب آبیاری

(طی دو مرحله)

۳)      فواصل ۱۰ روزه پس از مرحله ۲ ۳۶-۱۲-۱۲

 

۱۰ کیلوگرم

 

همراه با آب آبیاری

 

  • در ادامه مراحل رشد:

می توان یک یا دو بار کلات ZFM سوپر پلاس به میزان ۱ کیلوگرم محلول پاشی کرد.

سیر و پیاز
گوجه فرنگی
فهرست