توت فرنگی

توت فرنگی

دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای توت فرنگی کشت مزرعه ای (یک هکتار)
نحوه استفاده مقدار کود مصرفی نوع کود مرحله رشد
کود آبیاری ۳ کیلوگرم

+

۵۰ کیلوگرم

+

۲ کیلوگرم

 

بیومیک

+

اورمیک

+

سیومیک

پس از انتقال نشاء
محلول پاشی ۲ در هزار

+

۲ در هزار

+

۲ در هزار

NPK 20-20-20

+

سوپرپلاس ZFM

+

فرومیک

۱۰ الی ۱۵ روز پس از انتقال نشاء
محلول پاشی ۳ در هزار

+

۲ در هزار

+

۲ در هزار

NPK 10-52-10

+

آهن ۱۰%

+

آمینو کلسیم

قبل گلدهی
کود آبیاری ۴ کیلوگرم در هکتار سوپرهیومیک
محلول پاشی

یا

کودآبیاری

۲ در هزار

یا

۶ کیلوگرم در دو مرحله

کلسیم بر تشکیل میوه
کودآبیاری

+

محلول پاشی

۴۰ کیلوگرم

+

۲ در هزار

NPK 10-10-40

+

سوپرپلاس ZFM

متورم شدن میوه
محلول پاشی ۲ در هزار

+

۲ در هزار

NPK 20-20-20

+

PK

رنگ گرفتن میوه
محلول پاشی ۲ در هزار

+

۲ در هزار

NPK 10-10-40

+

آمینو کلسیم

 

پس از برداشت اول
آفتابگردان
گندم و جو آبی
فهرست