دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای لوبیا (در یک هکتار)

زمان مصرف نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف
بعد از آماده سازی زمین و قبل از کاشت بیوارگانیک +

اورمیک

۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم

+

۵۰ تا ۱۰۰ کیلو گرم

پراکنش
زمان کشت (بذرمال) * کود چند منظوره ۱/۵ – ۱ کیلوگرم  طبق راهنمای مصرف بذرمال
مرحله گیاهچه ای سیومیک ۲ کیلوگرم  محلول پاشی یا کود آبیاری
قبل از گلدهی ZFM سوپر پلاس

+

NPK 20-20-20

۲ کیلوگرم

۲۰ کیلوگرم 

محلول پاشی

+

کود آبیاری

پس از گلدهی (مرحله تشکیل غلاف) بیومیک

۱۲-۱۲-۳۶

۱  کیلوگرم

+

۲۰ کیلوگرم 

کود آبیاری (یا محلول پاشی طی دو مرحله متوالی)
پر شدن دانه اورمیک ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم  پراکنش یا کود آبیاری
در مراحل رشد از فرومیک، کلات پتاس، کلات روی  و سوپر هیومیک به نسبت کمبود عناصر غذایی می توان استفاده نمود.
زعفران
آفتابگردان
فهرست