آفتابگردان

 

زمان استفاده کود مصرفی میزان مصرف نحوه مصرف
۲ برگی بیومیک ۳ کیلوگرم آبیاری
P50 ۳-۵ لیتر آبیاری
۴ برگی مایع ارگانیکی ۱۵ لیتر آبیاری
۶-۸ برگی ۱۵-۵-۳۰ ۱۰-۲۰ کیلوگرم آبیاری
قبل از گلدهی گوگرد مایع ۵-۱۰ لیتر آبیاری
سیومیک ۲ کیلوگرم آبیاری
ZFM ۲ در هزار محلول پاشی
پس از گرده افشانی ۲۰-۲۰-۲۰ ۱۰-۲۰ کیلوگرم آبیاری
بعد از تشکیل دانه ۱۲-۱۲-۳۶ ۱۰-۲۰ کیلوگرم آبیاری
سوپرهیومیک ۵ لیتر آبیاری
تکمیل مغر دانه(پرشدن دانه) سولوپتاس ۲۰ کیلوگرم آبیاری

 

حبوبات
توت فرنگی
فهرست