دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای ذرت (در یک هکتار)

زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف
۱)      زمان کاشت نانوکامپوزیت بیوارگانیک +

اورمیک

۴۰۰ تا ۷۰۰ کیلوگرم +

۵۰ تا ۱۰۰  کیلوگرم

پراکنش (دست پاش)
۲)      زمان کشت (بذر مال) چندمنظوره ۱ کیلوگرم برای ۳۰-۱۵ کیلوگرم بذر
۳)      ارتفاع ۲۰-۱۵ سانتی متری  بیومیک +

۲۰-۲۰-۲۰NPK

۲ کیلوگرم

+

۱۰ کیلوگرم

همراه با آب آبیاری

( کود آبیاری)

۴)      ارتفاع ۶۰ سانتی متری سیومیک +

۲۰-۲۰-۲۰NPK

۲تا ۳ کیلوگرم +

۲۰ کیلوگرم

کود آبیاری
۵)      ارتفاع ۱ متری و قبل از ظهور گل نانو کلات ZFM سوپر پلاس

+

اورمیک

۲-۳ کیلوگرم

+

۵۰-۱۰۰ کیلوگرم

همراه با آب آبیاری

یا محلول پاشی

+

کود آبیاری

۶)      پس از تشکیل غلاف ها و قبل از رسیدگی NPK  ۳۶-۱۲-۱۲ ۲۰ کیلوگرم

 

همراه با آب آبیاری

 

  • در صورت حاصلخیزی پایین خاک در طی مراحل رشد از سوپر هیومیک، آهن یا روی می توان استفاده نمود.
چغندرقند
زعفران
فهرست