کلات روی ۲۱%

شماره ثبت ماده کودی: ۶۳۳۸۲

اگر چه روی یکی از عناصر غذایی کم مصرف بوده و به مقدار اندکی مورد نیاز گیاهان است، اما کمبود روی در نقاط مختلف جهان بسیار رایج است. بیش از ۶۰ درصد اراضی کشاورزی ایران به دلیل آهکی یا قلیایی بودن خاک‌ها، دچار کمبود شدید روی هستند لذا با افت ۵۰ درصدی محصول مواجه می باشند.روی (Zn )به عنوان عنصر ضروری در فعالیت آنزیمهای گیاهی، موثر در نقل و انتقال عناصر، ماده اصلی سازنده اسید آمینه تریپتوفان و هورمون اکسین می باشد. کمبود آن موجب کاهش شدید رشد رویشی و عامل ریز برگی(جارویی شدن) می گردد. به طور کل، ساخت پروتئین ها، تنظیم های فعالیت هورمون ها و تولید انرژی در گیاهان تحت تاثیر عنصر روی می باشد.  بسیاری از گیاهان بویژه مرکبات، سیب، انگور، دانه های روغنی، حبوبات، ذرت و برنج به کمبود روی بسیار حساس می باشند

مزایا
روش مصرف
مقدار مصرف
مزایا

تحریک جوانه های گل و برگ در گیاه

افزایش قدرت جوانه زنی در تنش های سخت محیطی

افزایش سنتز پروتئین از طریق تاثیر بر ساختار سیتوپلاسم سلولی

تحریک تشکیل بذر و تحریک جذب آب

بهبود استقرار بهتر و مناسب تر گیاهچه در خاک

افزایش قابلیت تبادل کاتیونی، بهبود ساختار خاک

روش مصرف

مصرف خاکی (ویژه درخت):

برای درختان مثمر و غیر مثمر در سایه‌انداز درخت به صورت چالکود به عمق ۳۰-۲۰ سانتی‌متر استفاده شود.

به صورت محلول در آب: کود مورد نظر را در بشکه ای به حجم ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر آب که دارای شیر خروجی باشد حل نموده و پس از ورود آب به مزرعه به تدریج همراه آب آبیاری وارد زمین شود.

محلول‌پاشی:

در این روش کود روی به نسبت ۲ در هزار از طریق شاخ و برگ درختان کودپاشی گردد.

مقدار مصرف

مصرف خاکی (چالکود):

درختان میوه ۶۰-۵۰ گرم برای هر درخت

درختان انگور ۳۰-۲۰ گرم برای هر درخت

مرکبات ۶۰-۴۰ گرم برای هر درخت

کود آبیاری:

سبزیجات: ۳ کیلوگرم در هکتار

باغات ۵ کیلوگرم در هکتار

چمن: ۳-۲ کیلوگرم در هکتار

محلول‌پاشی

مزارع: ۳ کیلوگرم در هکتار

سبزیجات: ۳ کیلوگرم در هکتار

باغات: به نسبت ۲ در هزار

کلات پتاس ۲۸%
آمینوZFM
فهرست