زردآلو

دستورالعمل کودی زردآلو

زمان مصرف توصیه کودی مقدار مصرف نحوه مصرف توضیحات
پاییز قبل از خزان درخت و یا اوایل اسفند

بیوارگانیک

۲۰-۲۰-۲۰

بیومیک

روغن ولک+اتیون (نوردوکس و…)

۲کیلو

۱۰۰گرم

۳۰-۵۰ گرم

طبق دستور مصرف

چالکود

 

 

محلولپاشی

افزایش ماده آلی خاک، تامین عناصر ماکرو و میکرو، یکنواختی بازشدن جوانه و گل در فصل پیش رو، مقابله با آفات زمستان گذران از جمله تخم و لارو حشرات
تورم جوانه ها

ZFM+N24%

ترکیبات مسی (قارچکش)

۲-۲ در هزار

طبق دستور مصرف

محلولپاشی

تامین عناصر میکرو به همراه ازت برای تولید شاخساره و جوانه های گل قوی

مقابله با آلودگی قارچی

آبیاری استارت، بعد از ریزش گلبرگ ها، ظهور برگچه ها

اورمیک

فرومیک

۵۰ کیلو

۴ کیلو

کود آبیاری تامین نیتروژن و بهبود رشد رویشی درخت، تامین آهن مورد نیاز گیاه
رشد میوه(چاغاله)

۲۰-۲۰-۲۰

گوگرد مایع

۲۰ کیلو

۸-۱۰ لیتر

کود آبیاری تامین عناصر ماکرو گیاه، رشد بهتر میوه و افزایش اندازه آن، تسریع و بهبود جذب عناصر موجود در خاک و محیط ریشه
حداکثر رشد میوه (شروع سفت شدن آندوکارپ (مغز))

فروت ست

(اوره، روی، بور، مولیبدن)

۲ در هزار محلولپاشی افزایش گل انگیزی و فروت ست که میوه سال بعد را تشکیل می دهد
پرشدن مغز تا سه هفته قبل برداشت

بورکا(بورکلسیم)

سولوپتاس

۲ در هزار

۲۰ کیلوگرم

محلولپاشی

کود آبیاری

افزایش عمر پس از برداشت محصول، بهبود کیفیت، رنگ و طعم میوه قبل برداشت
قبل از ریزش برگ

ZFM+N24%

ترکیبات مسی (قارچکش)

۲+۲ در هزار

طبق دستور مصرف

محلولپاشی

بالا بردن مواد ذخیره ای و به دنبال آن توان درخت در مقابل سرمای زمستانه، کمک به درخت برای توسعه جوانه های گل سال بعد

از بین بردن پاتوژن های قارچی

ازت آلی (N.ORGANIC)
ارگانو ماکرو میکرو (OMM)
فهرست