دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای زرشک  (در یک هکتار)

زمان مصرف توصیه مقدار مصرف نحوه مصرف
آذر تا اول اسفند SHC ۲ کیلوگرم به ازای هر درخت چالکود
ONPK ۰/۵ کیلوگرم به ازای هر درخت چالکود
محلول پاشی قبل از گل ZFM ۲ در هزار محلول پاشی
قبل از گل (تورم جوانه ها)، آبیاری اول مایع ارگانیکی ۹ لیتر کود آبیاری
سیومیک ۲ کیلوگرم کود آبیاری
اورمیک ۲۵ کیلوگرم کود آبیاری
تشکیل میوه بعد از گل دهی P50 ۵ لیتر کود آبیاری
بعد از تشکیل میوه ZFM چند کاره ۲ در هزار محلول پاشی
آمینو کلسیم ۲ در هزار محلول پاشی
مراحل بعدی(خرداد ماه) NPK20-20-20 ۱۰ کیلوگرم کود آبیاری
 PK ۳ لیتر کود آبیاری
بیومیک ۲ کیلوگرم کود آبیاری
آبیاری چهارم سیومیک ۲ کیلوگرم کود آبیاری
آهن ۱۰ درصد ۲ کیلوگرم کود آبیاری
پتاس ۲۸ ٪ ۲ کیلوگرم کود آبیاری
شهریور NPK20-20-20 ۱۰ کیلوگرم کود آبیاری
بعد از برداشت فروت ست ۳ در هزار محلول پاشی

به

نهال
عناب
فهرست