دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای زعفران  (در یک هکتار)

زمان مصرف توصیه مقدار مصرف نحوه مصرف
آماده سازی زمین بسته به منطقه قبل از آبیاری ONPK ۱۰۰ کیلوگرم چالکود
SHC ۹۰۰ کیلوگرم چالکود
آبیاری اول (بسته به مناطق ۲۰ شهریور تا ۱۰ مهر) مایع ارگانیکی ۹ لیتر کود آبیاری
P50 ۵ لیتر کود آبیاری
آبیاری بعد از گلدهی  (زاج آب) اورمیک ۵۰ کیلوگرم کود آبیاری
بیومیک ۳ کیلوگرم کود آبیاری
آبیاری بعد (در صورت آبیاری) سولفات پتاسیم ۱۵ کیلوگرم کود آبیاری
سیومیک ۳ کیلوگرم کود آبیاری
PK ۵ کیلوگرم کود آبیاری
کلات کلسیم ۲ در هزار محلول پاشی
ار ۱۵ بهمن تا نیمه اسفند ماه ZFM ۲ درههزار محلول پاشی
یک هفته بعد آمینوزینک ۲ در هزار محلول پاشی
یک هفته بعد سولفات پتاسیم ۳ در هزار محلول پاشی
ذرت
حبوبات
فهرست