دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای زیتون

زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف
۱)      قبل از شروع رشد  کامپوزیت بیوارگانیک 

+

NPK

+

سیومیک

 

۱ کیلوگرم

 +

۱۰۰  گرم

+

۴۰ گرم

 

برای هر درخت

چالکود
۲)      یک هفته قبل از متورم شدن جوانه ها ZFM ۲ در هزار محلول پاشی
۳)      قبل یا  پس از شروع دوره گلدهی بیومیک

 

۴-۵ کیلوگرم در هکتار

 

کود آبیاری
۴)      ۱۰ روز بعد از اتمام دوره گلدهی ۲۰- ۲۰-۲۰   NPK ۴۰ کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
۵)      قبل از رسیدگی NPK40-10-10 ۴۰ کیلوگرم در هکتار کود آبیاری

 

  • در صورت کمبود شدید عناصر غذائی و نامناسب بودن بافت خاک می توان از سوپر هیومیک، سیومیک، کلات آهن، کلات روی به تناسب نوع کمبود استفاده نمود.
  • اگر سن درخت بین ۱۰-۱۸ سال باشد مقدار بیوارگانیک به ۲ کیلوگرم و اگر ۱۸ به بالا باشد میزان بیوارگانیک به ۳ کیلوگرم برای هر درخت افزایش می یابد.
چای
مرکبات
فهرست