دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای سبزیجات برگی (در یک هکتار)

زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف

۱)قبل از کاشت

بیوارگانیک

+

اورمیک

۴۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم

+

۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم

دستپاش

۲) در مرحله ارتفاع حدود ۱۰ سانتی متری

بیومیک ۴ کیلوگرم

 

طی دو مرحله متوالی

 (هر مرحله ۲ کیلوگرم)

۳)  ۱۰ روز پس از مرحله ۱

 ZFM سوپر پلاس

+

    ۲۰-۲۰-۲۰

 

۲ کیلوگرم +

۲۰ کیلوگرم

 

طی دو مرحله

(دو آبیاری متوالی)

۴) برای سبزیجات با دوره رشد طولانی و دارای چین مجدد

مجددا مرحله ۲ هر ۱۵ روز یکبار تکرار شود
  • برای سبزیجات در مراحل مختلف رشد استفاده از بیوارگانیک گرانوله به میزان ۲۰۰-۳۰۰ کیلوگرم در هکتار توصیه می شود.
  • توصیه می شود در مراحل رشد به جای کود اوره از اورمیک به میزان ۶۰ درصد کود اوره استفاده گردد.
  • در صورت کمبود شدید عناصر غذائی و نامناسب بودن بافت خاک می توان از سوپرهیومیک، سیومیک، کلات آهن و کلات روی به تناسب نوع کمبود استفاده نمود.
طالبی،هندوانه و خربزه
سیر و پیاز
فهرست