سوپر هیومیک

این کود از بالاترین درصد مواد هیومیکی ساخته شده است. این مواد شامل اسیدهای هیومیک (Humic acids)، اسیدهای فولویک (Fulvic acids)، هیوماتها (Humate)، هیومین (Humin) و هوموس (Humus) هستند. مواد هیومیکی نقش اساسی در حاصلخیزی، شادابی، قدرت و همچنین تغذیه هر گیاهی دارند.

سوپر هیومیک حاوی ۷۶درصد مواد هیومیکی و ۱۰ درصد پتاس می باشد.

مزایا
روش مصرف
مقدار مصرف
مزایا

حاوی ترکیبات اسید هیومیک، هیومین و پتاسیم

خاصیت کلاته‌کنندگی عناصر ریزمغذی خاک

افزایش قابلیت جذب عناصر ریزمغذی، فسفات و پتاس

توسعه ریشه و افزایش تحمل به شوری خاک

روش مصرف

مصرف خاکی (ویژه درخت):

برای درختان مثمر و غیر مثمر در سایه‌انداز درخت به صورت چالکود به عمق ۳۰-۲۰ سانتی‌متر استفاده شود.

به صورت محلول در آب: کود مورد نظر را در بشکه ای به حجم ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر آب که دارای شیر خروجی باشد حل نموده و پس از ورود آب به مزرعه به تدریج همراه آب آبیاری وارد زمین شود

مقدار مصرف

مصرف خاکی (چالکود):

درختان میوه:  ۶۰-۳۰ گرم برای هر درخت

درختان انگور : ۳۰- ۱۰ گرم برای هر درخت

مرکبات: ۶۰-۳۰  گرم برای هر درخت

کود آبیاری:

گیاهان زراعی: ۲ کیلوگرم در هکتار

باغات: ۴ کیلوگرم در هکتار

کشت های گلخانه ای: ۳ کیلوگرم در هکتار

سیومیک
فرومیک
فهرست