دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای سویا (در یک هکتار)

زمان مصرف

کود مصرفی

مقدار مصرف(کیلوگرم در هکتار)

نحوه مصرف

توضیحات

آماده سازی زمین SHC ۱۰۰۰- ۲۰۰۰ چالکود افزایش میزان ماده آلی خاک تامین عناصر ماکرو و میکرو در دسترس ریشه افزایش جمعیت میکروارگانیسم هایی مفید خاک
ONPK ۵۰۰- ۱۰۰۰ چالکود
بذرمال مایع ارگانیکی ۱لیتر/۱۰۰کیلو بذر بذرمال افزایش درصد جوانه زنی و کاهش مصرف بذر،سرعت بخشیدن به زمان جوانه زنی بذر
بعد از جوانه زنی(۲برگی) اورمیک

بیومیک

۱۰-۵۲-۱۰

۱۵کیلوگرم

۲کیلوگرم

۱۰کیلوگرم

کود آبیاری توسعه ریشه و رشد رویشی و افزایش جدب عناصر غذایی

تامین عناصر میکرو، کمک به تولید جوانه های ثانویه

تامین عناصر ماکرو و توسعه و استقرار ریشه

۶-۸ برگی اورمیک

هیومیکس

۱۰-۱۰-۳۰

ZFM

۲۰

۵ لیتر

۱۵

۲

کود آبیاری توسعه ریشه و رشد رویشی و افزایش جدب عناصر غذایی

کمک به جذب عناصر غذایی موجود در اطراف ریشه

تامین عناصر ماکرو و افزایش رشد رویشی گیاه

تامین عناصر ریزمغذی گیاه

قبل از گلدهی ۲۰-۲۰-۲۰

سیومیک

ZFM

۱۵

۲

۲/۱۰۰۰

آبیاری

 

آبیاری

 

محلول پاشی

تامین عناصر ماکرو و میکرو،کمک به افزایش گل و بار

افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و ریزش گل

تامین عناصر میکرو و افزایش گلدهی

بعد از تشکیل غلاف ۳۰-۵-۱۵

فرومیک

گوگرد مایع

۱۵

۳

۵-۱۰ لیتر

کود آبیاری تامین عناصر ماکرو و افزایش سایز غلاف

تامین آهن مورد نیاز گیاه

کاهشPH،کمک به اصلاح خاک و افزایش راندمان کودهای مصرفی

همزمان با پرشدن دانه ۳۶-۱۲-۱۲

سوپرهیومیک

۱۵

۵

کود آبیاری تامین عناصر ماکرو و کمک به درشت شدن غلاف

ازادسازی عناصر تثبیت شده در خاک و افزایش راندمان کودهای مصرفی

قبل از خمیری شدن دانه سولوپتاس ۱۵ کود آبیاری افزایش حجم دانه قبل از برداشت
کلزا
بیومیک
فهرست