دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای سیب زمینی (در یک هکتار)

زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف

۱)بعد از آماده سازی زمین و قبل از کاشت

بیوارگانیک

+

اورمیک

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم

+

۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم

پراکنش

۲) زمان کشت (غده مال)

کود چند منظوره ۲ کیلوگرم حل در چند لیتر آب و اسپری روی سیب زمینی بذری

۳) ارتفاع ۱۵-۲۰ سانتی متری

ZFM سوپر پلاس +

۲۰-۲۰-۲۰

۲ تا ۳ کیلوگرم

+

۳۰ کیلوگرم

 

محلول پاشی

+

کود آبیاری

۴)ارتفاع حدود ۲۵ سانتی متری (دو هفته پس از مرحله ۲)

پتاس ۲۸%

+

 بیومیک

۳ کیلوگرم

+

۳ کیلوگرم

محلول پاشی یا آبیاری بارانی

۵)قبل از گلدهی

   NPK 20-20-20 ۲۰ کیلوگرم همراه با آب آبیاری (در آبیاری قطره ای: طی دو مرحله متوالی)

۶) پس از گلدهی

  ۱۲-۱۲-۳۶+

ZFM سوپر پلاس

۴۰-۲۰ کیلوگرم +

 ۲ کیلوگرم

همراه با آب آبیاری

در صورت حاصلخیزی پائین خاک در طی مراحل رشد از سوپر هیومیک، آهن یا روی می توان استفاده نمود.

گل و گیاه آپارتمانی
چغندرقند
فهرست