دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای سیر و پیاز (در یک هکتار)

زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف

۱)همزمان یا پس از کاشت غده

بیوارگانیک

+

اورمیک

۴۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم

+

۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم

به صورت نواری در کنار ردیف های کاشت به فاصله حداقل ۵ سانتی متر با بذر

۲)زمان کاشت

کود بیومیک   ۲ کیلوگرم غده مال

۳)ارتفاع حدود ۱۵ سانتی متری

کود بیولوزی چند منظوره

+

 ۲۰-۲۰-۲۰  

 

۲ کیلوگرم

+

۱۰ کیلوگرم

 

همراه با آب آبیاری

۴) حدود ۱۰ روز پس از مرحله ۲

فرومیک ۲ کیلوگرم

 

همراه با آب آبیاری

۵) یک هفته پس از مرحله ۳

اورمیک ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم دستپاش یا کود آبیاری

۶)در طول رشد به فاصله ۱۵ روز یکبار

۳۶-۱۲-۱۲

 

۸ کیلوگرم

 

همراه با آب آبیاری
سبزیجات برگی
توت فرنگی
فهرست