گوجه فرنگی گلخانه ای (هزار متر مربع)

 

زمان مصرف توصیه مقدار مصرف نحوه مصرف توضیحات
آماده سازی زمین(قبل از کاشت) بیوارگانیک SHC ۲۰۰تا۴۰۰ کیلو مخلوط با کودی دامی برروی ردیف های کشت افزایش میزان ماده آلی خاک تامین عناصر ماکرو و میکرو در دسترس ریشه افزایش جمعیت میکروارگانیسم هایی مفید خاک
ONPK ۱۰۰کیلو(در صورت ندادن کود دامی) چالکود
آبیاری اول بعد از انتقال نشا مایع ارگانیکی

 

بیومیک

۱-۲ لیتر

 

۲۰۰گرم

آبیاری

 

آبیاری

کمک به استقرار و توسعه ریشه و مقابله با تنش های محیطی،رشد یکنواخت بوته ها
آبیاری بعد از تشنگی ۱۰-۵۲-۱۰

فرومیک

اورمیک

۲-۳کیلو

۲۰۰گرم

۲کیلو

آبیاری تامین عناصر ماکرو و فسفر گیاه، ریشه زایی و توسعه بهتر آن،
طول دوره رشد تا قبل از گلدهی ۱۰-۱۰-۳۰

اسید هیومیک مایع

ZFM

۲۰-۲۰-۲۰

سیومیک

اورمیک

۲کیلو

۵۰۰سی سی

۲در هزار

۲-۳کیلو

۲۰۰گرم

۴کیلو

آبیاری

آبیاری

محلول پاشی

ّآبیاری

آبیاری

 

آبیاری

شروع گلدهی و تشکیل میوه نیترات کلسیم

نیترات آمونیوم

آمینوکلسیم

مایع ارگانیکی

 

۲ کیلوگرم

۲ کیلوگرم

۲در هزار

۱-۲ لیتر

 

آّبیاری

آبیاری

محلول پاشی

آبیاری

۲۰-۲۰-۲۰

سیومیک

۲کیلو گرم

۲۰۰گرم

آبیاری

آبیاری

تشکیل و رشد میوه ۳۰-۵-۱۵

کلات روی

نیترات کلسیم

آهن ۱۰%

سوپر هیومیک

۲کیلو گرم

۳۰۰گرم

۳کیلو

۲در هزار

۵۰۰ سی سی

آبیاری

 

آبیاری

 

آبیاری

 

محلول پاشی

 

آبیاری

درشت شدن میوه ۳۶-۱۲-۱۲

فرومیک

کلسیم-بور

۲کیلو

۳۰۰گرم

۲در هزار

آبیاری

آبیاری

 

محلول پاشی

قبل از رنگ گیری سولوپتاس

ZFM

۲کیلو

۲ در هزار

آبیاری

 

محلول پاشی

ابتدا تا انتهای فصل(هر۱۰-۱۵روز) گوگرد مایع ۱ لیتر در ۵ مرحله آبیاری کاهش PH، افزایش جذب و راندمان کودهای مصرفی
توت فرنگی
گل و گیاه آپارتمانی
فهرست