دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای  عناب

زمان مصرف توصیه مقدار مصرف نحوه مصرف
آذر تا اول اسفند SHC ۲ کیلوگرم به ازای هر درخت چالکود
NPK20-20-20 ۱۰۰ گرم به ازای هر درخت چالکود
تورم جوانه ها (قبل از گلدهی) محلول پاشی ZFM ۲ در هزار محلول پاشی
آبیاری اول P50 ۶ لیتر کود آبیاری
آبیاری دوم مایع ارگانیک ۹ لیتر کود آبیاری
بیومیک ۲ کیلوگرم کود آبیاری
بعد از تشکیل میوه ZFM ۲ در هزار محلول پاشی
کلسیم ۲ در هزار محلول پاشی
آبیاری سوم اورمیک ۲۵ کیلوگرم کود آبیاری
آبیاری چهارم سیومیک ۲ کیلوگرم کود آبیاری
آهن ۱۰ درصد ۲ کیلوگرم کود آبیاری
پتاس ۲۸ ٪ ۲ کیلوگرم کود آبیاری
آبیاری پنجم NPK20-20-20 ۱۰ کیلوگرم کود آبیاری
PK ۳ لیتر کود آبیاری
بعد از برداشت فروت ست ۳ در هزار محلول پاشی
زرشک
چای
فهرست