فرومیک

این کود حاوی ۶% آهن، ۲۰%ترکیبات هیومیک و ۸% پتاسیم می باشد. که ترکیب بسیار مؤثری در جهت رفع کمبود سریع آهن میباشد.

فرومیک علاوه بر اینکه خود حاوی آهن کلاته می باشد محیط مناسبی برای جذب سایر عناصر ریزمغذی از طریق ترکیبات هیومیکی بوده و همچنین بهترین ترکیب جهت کنترل و مقابله با شوری می باشد. برای کشت های هیدروپونیک و آبیاری قطره ای فرم مایع آنها تولید می شود.

مزایا
روش مصرف
مقدار مصرف
مزایا

حاوی مقادیر مناسب اسید هیومیک، پتاسیم و آهن

شرایط مناسب برای جذب سایر عناصر فراهم می کند

افزایش تحمل به تنش شوری و خشکی

توسعه ریشه و افزایش تولید

افزایش ماندگاری پس از برداشت محصولات سبزی و صیفی

روش مصرف

مصرف خاکی (ویژه درخت):

برای درختان مثمر و غیر مثمر در سایه‌انداز درخت به صورت چالکود به عمق ۳۰-۲۰ سانتی‌متر استفاده شود.

به صورت محلول در آب: کود مورد نظر را در بشکه ای به حجم ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر آب که دارای شیر خروجی باشد حل نموده و پس از ورود آب به مزرعه به تدریج همراه آب آبیاری وارد زمین شود.

محلول‌پاشی:

در این روش کود فرومیک به نسبت ۲ در هزار از طریق شاخ و برگ درختان کودپاشی گردد.

مقدار مصرف

مصرف خاکی (چالکود):

درختان میوه ۶۰-۵۰ گرم برای هر درخت

درختان انگور ۳۰-۲۰ گرم برای هر درخت

مرکبات ۶۰-۴۰ گرم برای هر درخت

کود آبیاری:

گیاهان زراعی ۳ کیلوگرم در هکتار

باغات ۵ کیلوگرم در هکتار

کشت های گلخانه ای: ۵ کیلوگرم در هکتار

محلول‌پاشی

مزارع: ۲ کیلوگرم در هکتار (۲ مرتبه)

سبزیجات: ۳ کیلوگرم در هکتار

باغات: به نسبت ۲ در هزار

سوپر هیومیک
ویژه گل های آپارتمانی
فهرست