مرکبات

 

نحوه مصرف مقدار کود مصرفی نوع کود زمان مصرف
چالکود ۱۰۰ گرم

+

۱ کیلوگرم

+

۵۰ گرم

 

به ازای هر درخت

NPK 20-20-20

+

بیوارگانیک

+

فرومیک

 

قبل از فصل رشد (زمستان)
محلول پاشی ۳ در هزار

+

۲ در هزار

+

۲ در هزار

NPK 10-52-10

+

سوپرپلاسZFM

+

آمینو کلسیم

قبل گل دهی
کود آبیاری ۴ کیلوگرم در هکتار سوپرهیومیک
کود آبیاری ۵۰ کیلوگرم + ۵ کیلوگرم

در هکتار

NPK 20-20-20

+

بیومیک

بعد ریزش گل
محلول پاشی ۲ در هزار

+

۲ در هزار

 سوپرپلاسZFM

+

کلسیم بر

تشکیل میوه
محلول پاشی ۳ در هزار

+

۲ در هزار

NPK 10-10-40

+

سوپرپلاسZFM

فندوقی شدن
کود آبیاری ۴۰ کیلوگرم در هکتار NPK 20-20-20 گردویی شدن
کود آبیاری ۱۰۰ کیلوگرم + ۵ لیتر در هکتار اورمیک

+

PK

قبل از رسیدگی میوه
محلول پاشی ۳ در هزار فروت ست یا کلسیم بر

+

ZFM

پس از برداشت
زیتون
انگور
فهرست