مرکبات

مرحله اول) شروع فصل رشد (زمستان)

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
بیو ارگانیک ۲ کیلو/ درخت چالکود
بیومیک ۵۰ گرم/ درخت
۲۰-۲۰-۲۰ ۱۰۰ گرم/ درخت

توضیحات: افزایش ماده آلی خاک، افزایش جمعیت میکروارگانیسم های مفید خاک، تامین عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز درخت

 

مرحله ۲) قبل از گلدهی (نیمه اول فروردین)

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
اورمیک ۵۰کیلوگرم کود آبیاری 
آمینو  ZFM ۳ در هزار محلول پاشی

توضیحات: تامین نیتروژن و بهبود رشد رویشی درخت، رسانش هدفمند اوره، تامین عناصر میکرو به همراه ازت برای تولید شاخساره و جوانه های گل قوی

 

مرحله سوم) بعد ریزش گل(تشکیل میوه)

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
ارگانو ماکرو میکرو ۵-۸ لیتر کود آبیاری
نیتروکلسیم ۱۵-۲۰ کیلوگرم کود آبیاری

توضیحات: تامین تمامی عناصر غذایی مورد نیاز به همراه ماده آلی بالا، رشد بهتر میوه و افزایش اندازه آن

 

مرحله چهارم) مرحله فندقی شدن

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
NPK 20-20-20 ۲۰ کیلوگرم** کود آبیاری
سیومیک ۳ کیلوگرم کود آبیاری
آمینو ZFM ۲ در هزار محلول پاشی

توضیحات:  تامین تمامی عناصر ماکرو و میکرو، رشد بهتر میوه و افزایش اندازه آن، تسریع و بهبود جذب عناصر موجود در خاک و محیط ریشه

 

مرحله پنجم) در زمان گردویی شدن

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
نیتروپتاسیم ۱۵-۲۰ کیلوگرم کود آبیاری
بورکا(بور کلسیم) ۲٫۵ در هزار محلول پاشی

توضیحات: تامین ازت و پتاسیم گیاه، تسریع سرعت رسیدن، بهبود کیفیت، رنگ و طعم میوه قبل برداشت، افزایش عمر پس از برداشت محصول

مرحله ششم) حداکثر رشد میوه (قبل رنگ گیری)

توصیه کودی مقدار مصرف نحوه مصرف
سولوپتاس ۱۵-۲۰ کیلو گرم کود آبیاری

توضیحات: بهبود و تسریع رنگ گیری، افزایش قند و مواد جامد محلول موجود در میوهف افازیش عمر پس از برداشت محصول

 

مرحله هفتم) قبل خزان و ریزش برگ ها

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
فروت ست ۳ در هزار محلول پاشی

توضیحات: بالا بردن مواد ذخیره ای و به دنبال آن توان درخت در مقابل سرمای زمستانه، کمک به درخت برای توسعه جوانه های گل سال بعد

 

** در صورت محلول پاشی این مقدار به ۴ کیلوگرم کاهش می یابد که می بایست در دو مرحله متوالی هر مرحله ۲ در هزار محلول پاشی انجام شود.

ü     با توجه به وضعیت حاصلخیزی خاک و یا مشاهده علایم کمبود، میتوان از کودهای کلات آهن، پتاس۲۸%، روی، کلسیم و سوپرهیومیک نیز استفاده نمود.

زیتون
انگور
فهرست