نیتروکلسیم

نیتروکلسیم

شماره ثبت ماده کوی:۸۵۸۸۸

کود نیتروکلسیم یکی از کود های پایه است که برای خاک های قلیایی مثل خاک های اکثر مناطق ایران بسیار مناسب است. کود نیتروکلسیم با کم کردن pH خاک آن را اسیدی کرده و کار ریشه را برای جذب عناصر مورد نیاز گیاهان آسان تر می کند.

نیتروکلسیم می تواند به خوبی ریشه را تغذیه کند و به سرعت از دسترس ریشه گیاه یا درخت خارج نمی شود و نیترات موجود در این کود منبع با ارزش جهت تأمین ازت گیاه در تمامی مراحل رشد گیاهان است.

 

تجزیه ضمانت شده:

Ca CaO N Component
۲۲ ۳۰ ۱۱ (%)Content

 

مهمترین مزایا:

وجود  نیتروژن به فرم نیترات وجذب مستقیم توسط گیاه

عدم تصعید و جذب سطحی

جلوگیری از تخریب ساختمان خاک ناشی از اثرات کود اوره

بهبود جذب کاتیون ها مانند منیزیم، پتاسیم و کلسیم 

بهبود ساختمان خاک و در نتیجه بهبود سیستم ریشه و افزایش عملکرد

تامین نیاز گیاه به کلسیم در بدترین شرایط خاک

افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی، بیماری و آفات

افزایش استحکام دیواره سلولی و جلوگیری از ریزش گل و میوه

افزایش کیفیت و عمر پس از برداشت محصولات کشاورزی

 

دستورالعمل مصرف:

 

محصولات گلخانه ای: قبل از گلدهی تا پایان دوره هفته ای یکبار ۳کیلو در هزارمتر

 

درختان میوه: آبیاری استارت، بعد از تشکیل میوه ۲۵کیلو در هکتار

 

محصولات زراعی: قبل از تشکیل دانه ۲۰ کیلو در هکتار

 

سبزی و صیفی جات میوه ای(گوجه فرنگی،هندوانه، فلفل دلمه ای و…): قبل و بعد باردهی ۲۰ کیلو در هکتار

 

کشت های هیدروپونیک: طبق نظر کارشناس

 

 

 

ارگانو ماکرومیکرو
نیتروپتاسیم
فهرست