هسته داران(بادام، هلو و..)

دستورالعمل تغذیه ای درختان هسته دار(بادام،هلو و..)

مرحله اول) پاییز قبل از خزان درخت و یا اوایل اسفند

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
بیو ارگانیک ۲ کیلو/ درخت چالکود
بیومیک ۵۰ گرم/ درخت
۲۰-۲۰-۲۰ ۱۰۰ گرم/ درخت
روغن ولک+ اتیون (نوردوکس یا…) طبق دستور مصرف محلول پاشی

توضیحات: افزایش ماده آلی خاک، تامین عناصر ماکرو و میکرو، یکنواختی بازشدن جوانه و گل در فصل پیش رو مقابله با آفات زمستان گذران از جمله تخم و لارو حشرات

 

مرحله دوم) تورم جوانه ها

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
ازت آلی+ZFM ۲ در هزار محلول پاشی
ترکیبات مسی (قارچکش) طبق دستور مصرف محلول پاشی

توضیحات: تامین نیتروژن و بهبود رشد رویشی درخت، تامین عناصر میکرو به همراه ازت برای تولید شاخساره و جوانه های گل قوی، مقابله با آلودگی قارچی شاخه(شانکر، آنتراکنوز، لکه غربالی و…)

 

مرحله سوم) آبیاری استارت (بعد از ریزش گلبرگ ها و ظهور برگچه ها)

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
ارگانو ماکرو میکرو ۸-۵ لیتر کود آبیاری
اورمیک ۵۰ کیلوگرم کود آبیاری

توضیحات: تامین نیتروژن و بهبود رشد رویشی درخت، تامین عناصر ماکرو و میکرو درخت، افزایش ماده آلی و جذب عناصر

 

مرحله چهارم) رشد میوه(چاغاله)

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
NPK 20-20-20 ۲۰ کیلوگرم* کود آبیاری
گوگرد مایع  ۱۰-۸ کیلوگرم کود آبیاری

توضیحات:  تامین تمامی عناصر ماکرو و میکرو، رشد بهتر میوه و افزایش اندازه آن، تسریع و بهبود جذب عناصر موجود در خاک و محیط ریشه

 

مرحله پنجم) حداکثر رشد میوه (شروع سفت شدن آندوکارپ (مغز))

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
NPK 12-12-36 ۱۵-۲۰ کیلوگرم کود آبیاری
فروت ست** + ازت آلی ۲+۲ در هزار محلول پاشی

توضیحات: افزایش گل انگیزی و فروت ست که میوه سال بعد را تشکیل می دهد، رشد بهتر و درشت شدن میوه ها

 

 

مرحله ششم) پرشدن مغز تا سه هفته قبل برداشت

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
بورکا ۲ در هزار محلول پاشی
سولوپتاس*** ۱۵-۲۰ کیلو گرم کود آبیاری

توضیحات: تسریع رنگ گیری و سرعت رسیدن، بهبود کیفیت و طعم میوه قبل برداشت، افزایش قند و مواد جامد محلول موجود در میوه، افزایش عمر پس از برداشت محصول

 

مرحله هفتم) ۳-۵ روز بعد برداشت تا ۱۰ روز قبل خزان و ریزش برگ ها

توصیه کودی مقدار مصرف (هکتار) نحوه مصرف
ازت آلی+ ZFMمایع ۲+۳ در هزار محلول پاشی
ترکیبات مسی (قارچکش) طبق دستور مصرف محلول پاشی

توضیحات: بالا بردن مواد ذخیره ای و به دنبال آن توان درخت در مقابل سرمای زمستانه، کمک به درخت برای توسعه جوانه های گل سال بعد، از بین بردن پاتوژن های قارچی نظیر لکه آجری بادام و…

 

* در صورت محلول پاشی این مقدار به ۴ کیلوگرم کاهش می یابد که می بایست در دو مرحله متوالی هر مرحله ۲ در هزار محلول پاشی انجام شود.

**در درختان هلو زمان استفاده فروت ست همزمان با برداشت میوه انجام میشود.

***در بادام میتوان سولوپتاس را همزمان با شروع سفت شدن مغز استفاده کرد. در صورت محدودیت آبیاری میتوان کلات پتاس ۲۸% را بصورت محلول پاشی جایگزین سولوپتاس کرد.

در صورت مشاهده علائم کمبود و یا آنالیز برگ میتوان از کلات آهن، سوپرهیومیک، سیومیک، PK استفاده کرد.

بازدید میدانی
اسید هیومیک پودری
فهرست