دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای طالبی-خربزه-هندوانه (در یک هکتار)

زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف

۱) در زمان کاشت

بیوارگانیک

+

 اورمیک

۴۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم

+

۵۰ کیلوگرم

موازی ردیف کشت به فاصله حداقل ۵ سانتی متر با بذر

۲) ارتفاع ۱۰ سانتی متری

 کود بیولوژی چند منظوره یا کود بیومیک ۱-۵/۱ کیلوگرم

 (آبیاری قطره ای)

 ۲ کیلوگرم (آبیاری غرقابی)

همراه با آب آبیاری طی دو مرحله متوالی

۳) ارتفاع ۲۵ سانتی متری

اورمیک ۵۰ کیلوگرم کود آبیاری یا دستپاش

۴) قبل از گلدهی

 ZFM سوپر پلاس

+

    ۲۰-۲۰-۲۰

 

۲  در هزار

 +

۱۰ کیلوگرم

 

محلول پاشی

 +

کود آبیاری

۵) مرحله گل و باردهی

 

ماکرو کامل

 +

 ZFM سوپر پلاس   

 

۱۰ کیلوگرم

+

۱ کیلوگرم

 

همراه با آب آبیاری (بهتر است طی دو مرحله متوالی مصرف شود)

۶) قبل از رسیدگی

آمینو کلسیم ۳ لیتر محلول پاشی
  • استفاده از کودهای آهن، روی، فرومیک و بیوارگانیک با توجه به شرایط حاصلخیزی خاک و کمبود عناصر غذایی توصیه می شود.
گوجه فرنگی و خیار
سبزیجات برگی
فهرست