هیومیکس

هیومیکس یک محصول هیومیک اسیدی از هیومات‌های آلی است. این محصول، مخلوطی از ماکرو مولکول‌ها است که می‌تواند جذب مواد معدنی از خاک را افزایش دهد.

این محصول حاوی مواد معدنی و آلی و مخلوط پروتئین هیدرولیز شده است. این محصول همچنین نیازهای گیاه را در طی مراحل رویشی و زایشی برطرف می کند. در دوره های استرس بحرانی، این محرک‌های رشد گیاه اثرات بسیار خوبی بر گیاه دارند. استفاده از این کودها باعث می شود گیاه سالم تر باشد و به سرعت رشد گیاه را افزایش می دهد.

مزایا
مقدار مصرف
مزایا

افزایش در دسترس بودن مواد غذایی

افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه

افزایش تخلخل خاک

مقدار مصرف

به صورت محلول‌پاشی: ۱/۲-۲/۵ لیتر در هکتار

کود آبیاری: ۸ لیتر در هکتار

بذرمال: ۵ لیتر به ازای یک تن بذر

مایع ارگانیکی
سیومیک
فهرست