کود ویژه گل های آپارتمانی

کود نقش اساسی در کیفیت خاک گیاه دارد و عناصر مورد نیاز گیاه را تامین می کند.
انتخاب کود مناسب نقش بسزایی در شادابی و سرزندگی گیاهان آپارتمانی همچون: کاج مطبق، فیکوس بنجامین، دیفن باخیا، بونسای، اسپاتی فیلوم و … دارد.

مزایا
روش مصرف
موارد مصرف
مزایا

برطرف کننده سریع کمبودها

افزایش تعداد گل و شادابی گیاه

جلوگیری از رنگ پریدگی و ریزش برگ ها

تقویت سیستم ریشه گیاه

بهبود رشد گیاه

روش مصرف

کود قطره ای: ۲۰ قطره (یک سی سی) در یک لیوان آب حل کرده و پس از هم زدن پای گلدان بریزید. هر یک ماه یک بار این عمل را تکرار کنید.

کود اسپری: محلول پاشی روی برگ و اندام های هوایی که علائم ضعف و رنگ پریدگی را نشان می دهند، انجام شود. هر ۱۰ تا ۱۵ روز یکبار اسپری شود. ( در صورت کمبود شدید هفته ای یک بار)

این محلول قادر است حتی برگ های سفید شده را به سرعت بازیابی و رفع کمبود کند.

موارد مصرف

برای کلیه گیاهان آپارتمانی (کاج مطبق، بونسای، شمعدانی، حسن یوسف و …)

فرومیک
بورکا(بورکلسیم)
فهرست