پتاسیم ۲۸%

شماره ثبت ماده کودی: ۳۹۴۳۸

پتاسیم بعد از نیتروژن پر مصرف ترین عنصر توسط گیاه است .بطورکلی پتاسیم در فعال شدن آنزیم ها ، ساختن پروتئین ، فتوسنتز ، تنظیم فشار اسمزی، بزرگ شدن سلولها، تقسیم سلولی و رشد ، باز و بسته شدن روزنه ها و افزایش کارایی مصرف آب نقش اساسی و مهمی بر عهده دارد .پتاسیم با تنظیم فشار اسمزی سلولهای روزنه برگ، گیاه را در برابر خشکی مقاوم می سازد.  گیاهانی که مواد قندی و نشاسته ای تولید میکنند مانند چغندر قند ، نیشکر و سیب زمینی نیاز بیشتری به عنصر پتاسیم دارند همچنین گیاهانی مانند کرفس و گوجه فرنگی و یونجه نیز به پتاسیم زیادی نیاز دارند. پتاسیم برکیفیت محصولات کشاورزی بویژه در مورد میوه های گوشتی و غده ای اثرگذار می باشد. پتاسیم یکی از عناصرمهم است که مصرف آن در طول دوره رشد به ویژه مراحل زایشی اهمیت دارد. لذا کلات پتاس قادر است با کارایی بالا نیاز گیاه را به این ماده مهم به صورت مصرف خاکی و یا محلول پاشی فراهم کند.

مزایا
روش مصرف
مقدار مصرف
مزایا

افزایش در اندازه ، وزن، کیفیت و رسیدگی محصول

پر شدن دانه های غلات ، ذرت و افزایش وزن آنها

افزایش مقاومت به بیماری های خاکزی

افزایش مقاومت به بیماری های هوازی (سفیدک ها)

افزایش مقاومت به شوری خاک

افزایش تولید در واحد سطح

روش مصرف

به صورت محلول در آب: کود مورد نظر را در بشکه ای به حجم ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر آب که دارای شیر خروجی باشد حل نموده و پس از ورود آب به مزرعه به تدریج همراه آب آبیاری وارد زمین شود.

محلول‌پاشی:

در این روش کود پتاس به نسبت ۲ در هزار از طریق شاخ و برگ درختان کودپاشی گردد.

مقدار مصرف

کود آبیاری:

گیاهان زراعی ۳ کیلوگرم در هکتار

باغات ۵ کیلوگرم در هکتار

کشت های گلخانه ای: ۵ کیلوگرم در هکتار

محلول‌پاشی

مزارع: ۲ کیلوگرم در هکتار (۲ مرتبه)

سبزیجات: ۳ کیلوگرم در هکتار

باغات: به نسبت ۲ در هزار

آهن ( ۱۰ ، ۱۵ و ۶ )%
کلات روی ۲۱%
فهرست