پسته

                 دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای پسته  (در یک هکتار)

زمان مصرف توصیه مقدار مصرف نحوه مصرف
آذر تا اول اسفند SHC بیوارگانیک ۱ کیلو هر درخت چالکود
NPK20-20-20 ۰/۱ چالکود
همراه با یخ آب زمستانه P50 ۴ کود آبیاری
گوگرد مایع ۴ کود آبیاری
تورم جوانه ها ZFM ۲ محلول پاشی
کلسیم بر ۳ محلول پاشی
آبیاری استارت (۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین) سال آور مایع ارگانیکی ۱۸ کود آبیاری
اورمیک ۷۵ کود آبیاری
زمان تشکیل میوه آمینو کلسیم ۳ محلول پاشی
 (ارزنی شکل) ZFM ۲ محلول پاشی
یک هفته بعد (محلو پاشی) کلات کلسیم ۲ محلول پاشی
آبیار دوم فرومیک ۲ کود آبیاری
اورمیک ۵۰ کود آبیاری
سولفات پتاسیم ۲۰ کود آبیاری
آبیاری سوم سیومیک ۳ کود آبیاری
اورمیک ۲۵ کود آبیاری
سولفات پتاسیم ۲۰ کود آبیاری
آبیار چهارم ازت مایع ۲۰ کود آبیاری
بعد از آبیاری پتاس ۲۸% ۲ محلول پاشی
آمینو زینک ۲ محلول پاشی
آبیاری پنجم ازت مایع ۲۰ کود آبیاری
سوپر هیومیک ۲ کود آبیاری
پس از برداشت فروت ست ۲ محلول پاشی

 

کیوی
دانه داران (سیب،گلابی،به)
فهرست