برنامه تغذیه چای برای هزار متر مربع

زمان مصرف

توصیه

مقدار مصرف نحوه مصرف
۱۵ اسفند ماه بیوارگانیک ۲۵ کیلو گرم کود سرک
اورمیک ۵ کیلو گرم کود سرک
بیومیک ۲۰۰ گرم کود سرک
۱۵ اردیبهشت ماه اورمیک

 

NPK 20-20-20

۵ کیلوگرم

 

۱ کیلوگرم

کود سرک
اواسط خرداد مایع ارگانیکی ۱  لیتر کود آبیاری

بعد از هر چین مرحله  ۱۵ اردیبهشت می تواند تکرار شود

 

عناب
زیتون
فهرست