دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای چغندرقند  (در یک هکتار)

زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف
۱)      قبل کاشت* اوره(اورمیک)

پتاس

گوگرد spk

سوپرفسفات

۱۰۰ کیلوگرم

۱۰۰ کیلوگرم

۱۰۰ کیلوگرم

۲۰۰  کیلوگرم

پراکنش
۲)      چهار تا شش برگی ۱۰-۵۲-۱۰

اورمیک**

یک کیلوگرم

۱۰۰ کیلوگرم

آبیاری

کاشت در خاک

۳)      یک ماه پس از فارو بر

+

۲۰-۲۰-۲۰NPK

۲ لیتر

+

۵ کیلوگرم

محلول پاشی
۴)      یک ماه قبل از برداشت محصول پتاس۲۸% ۲ کیلوگرم محلول پاشی

*در صورت امکان آزمایش خاک انجام شودتا مقادیر بالا دقیقتر مشخص باشه.

**بعد از وجین علف هرز و تنک کردن به ازای هر هکتار حداقل ۱۰۰ کیلوگرم کود ارومیک بصورت تزریق به خاک( کاشت در خاک ) این عمل همان فارو میباشد.

سیب زمینی
ذرت
فهرست