چمن

برنامه تغذیه ای چمن زینتی برای صد متر مربع

زمان مصرف توصیه مقدار مصرف نحوه مصرف توضیحات
آماده سازی زمین(قبل از کاشت) بیوارگانیک ۷ کیلو کود سرک سه روز قبل از ریختن بذر چمن کوددهی انجام شود.
بیومیک ۳۰ گرم کود سرک
بعد از سبز شدن بذر چمن (۳ تا ۵ سانتی ) اورمیک

 

NPK 20-20-20

۱  کیلو

 

۱۰۰ گرم

کود سرک حتماً آبیاری بعد از کوددهی انجام شود
اوایل تابستان اورمیک

 

NPK 20-20-20

۱  کیلو

 

۱۰۰ گرم

کود سرک حتماً آبیاری بعد از کوددهی انجام شود

 

کیتوکاپ
کلزا
فهرست