دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای کلم (در یک هکتار)

زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف
۱)      زمان کاشت نانوکامپوزیت بیوارگانیک +

SPK

۴۰۰ تا ۷۰۰ کیلوگرم +

۲۰۰  کیلوگرم

پراکنش (دست پاش)
۲)      زمان کشت (بذر مال) اگر به صورت بذری است. چندمنظوره ۱ کیلوگرم برای ۳۰-۱۵ کیلوگرم بذر
۳)      ارتفاع ۱۰ سانتی متری  بیومیک +

۲۰-۲۰-۲۰NPK

۲ کیلوگرم

+

۱۰ کیلوگرم

همراه با آب آبیاری

( کود آبیاری)

۴)      ۱۰ روز پس از مرحله اول سیومیک +

۲۰-۲۰-۲۰NPK

۲تا ۳ کیلوگرم +

۲۰ کیلوگرم

کود آبیاری
۵)      قبل از ظهور گل نانو کلات ZFM سوپر پلاس

+

اورمیک

۲-۳ کیلوگرم

+

۵۰-۱۰۰ کیلوگرم

همراه با آب آبیاری

یا محلول پاشی

+

کود آبیاری

۶)      قبل از رسیدگی NPK  ۳۶-۱۲-۱۲ ۲۰ کیلوگرم

 

همراه با آب آبیاری

 

  • در صورت حاصلخیزی پایین خاک وکمبود شدید عناصر غذایی در طی مراحل رشد از سوپر هیومیک،  سیومیک، آهن یا روی به تناسب نوع کمبود استفاده نمود.
نتایج میدانی صفادشت
گوجه فرنگی و خیار
فهرست