دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای کلزا (در یک هکتار)

زمان مصرف کود مصرفی مقدار مصرف(کیلوگرم در هکتار) نحوه مصرف توضیحات
آماده سازی زمین SHC ۱۰۰۰- ۲۰۰۰ چالکود افزایش میزان ماده آلی خاک تامین عناصر ماکرو و میکرو در دسترس ریشه افزایش جمعیت میکروارگانیسم هایی مفید خاک
ONPK ۵۰۰- ۱۰۰۰ چالکود
بذرمال مایع ارگانیکی ۱لیتر/۱۰۰کیلو بذر بذرمال افزایش درصد جوانه زنی و کاهش مصرف بذر،سرعت بخشیدن به زمان جوانه زنی بذر
بعد از ۲برگی شدن تا قبل از رزت ۱۰-۵۲-۱۰

اورمیک

۱۵

۵۰

کود آبیاری تامین عناصر ماکرو و توسعه و استقرار ریشه

 

تسریع رشد رویشی و افزایش جدب عناصر غذایی

بعد از عید و قبل از گلدهی ۱۰-۱۰-۳۰+ZFM

اورمیک

فرومیک

۳/۱۰۰+ ۲/۱۰۰

۵۰

۳

محلول پاشی

 

آبیاری

تامین عناصر ماکرو و میکرو ورشد رویشی و ساقه دهی

تسریع رشد رویشی و افزایش جدب عناصر غذایی

تامین آهن مورد نیاز گیاه و افزایش جذب عناصر

گلدهی و تشکیل غلاف ۲۰-۲۰-۲۰

۳۶-۱۲-۱۲

سوپرهیومیک

۱۵

۱۵

۵

کود آبیاری  

تامین عناصر ماکرو و میکرو و افزایش گل و بار

تامین عناصر ماکرو و کمک به درشت شدن غلاف

ازادسازی عناصر تثبیت شده در خاک و افزایش راندمان کودهای مصرفی

دانه بندی و پرشدن دانه سولوپتاس ۱۵ کود آبیاری افزایش حجم دانه قبل از برداشت
چمن
سویا
فهرست